Do góry

Polityka prywatności sklepu internetowego

www.geometricstory.com

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: geometricstory.com
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Marta Ryszczewska
  Porzeczkowa 16/5 67 – 790 Zielona Góra
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: info@geometricstory.com
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych
  dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  Prowadzenie newslettera
  Obsługa zapytań przez formularz
  Prezentacja oferty lub informacji
  Windykacja należności
  Realizacja zamówionych produktów
  Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w
  następujący sposób:
  Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów
  Operatora.
  Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji
  (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają
  zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
  wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności
  oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 4. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa
  jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny
  standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 5. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie
  posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek
  wykradzenia bazy danych z serwera.
 6. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym
  odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania
  obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  Operatorzy pocztowi
  Kurierzy
  Kancelarie prawne i windykatorzy
  Operatorzy płatności
  Upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji działania
  strony.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do
  wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu
  rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż
  przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  ich sprostowania,
  usunięcia,
  ograniczenia przetwarzania,
  oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c)
  wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie
  mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
  przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia,
  dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym
  podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy
  oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie
  danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. PLIKI „COOKIES”

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie
  internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego
  funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk
  odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”: sesyjne i stałe
  3.i. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
  końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  3.ii. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas
  określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji
  użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze
  strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz
  liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują
  konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze
  strony.
 5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego
  komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o
  możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania
  (przeglądarki internetowej).

6. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym
  odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania
  obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  Operatorzy pocztowi
  Kurierzy
  Kancelarie prawne i windykatorzy
  Operatorzy płatności
  Upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji działania
  strony.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do
  wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu
  rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż
  przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  ich sprostowania,
  usunięcia,
  ograniczenia przetwarzania,
  oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c)
  wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie
  mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
  przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia,
  dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym
  podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy
  oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie
  danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

7. Informacje w formularzach

 1. Sklep zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile
  zostaną one podane.
 2. Sklep może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Sklep, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w
  formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres email
  użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
  formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu
  handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób
  informuje, do czego on służy.

8. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są
  wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

9. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z
  siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie
  zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym
  użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć
  reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików
  cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook
  (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu.
  Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie
  przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje
  na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 3. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów
  reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe
  użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania
  żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem
  takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 4. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników,
  np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on
  zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.