Do góry

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego: Geometricstory.com
www.geometricstory.com

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Geometricstory dostępny pod adresem internetowym
  www.geometricstory.com
  Prowadzony jest przez:
  Marta Ryszczewska Działalność Nieewidencjonowana
  ul. Porzeczkowa 16/5 Zielona Góra
  NIP: 929-176-42-37
 2. Niniejszy Regulamin skierowany do Konsumentów, korzystających ze Sklepu i określa zasady
  korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży na jakich
  Sprzedawca oraz Klienci będą zawierać umowy sprzedaży produktów na odległość za pomocą
  środków komunikacji elektronicznej.

§ 2
Definicje

 1. Sprzedawca – Marta Ryszczewska Działalność Nieewidencjonowana, ul. Porzeczkowa 16/5
  Zielona Góra, NIP: 929-176-42-37
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której
  przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu na zasadach
  określonych w Regulaminie.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
  www.geometricstory.com , prowadzący sprzedaż wysyłkową produktów na terenie Polski.
  Właścicielem produktów znajdujących się w ofercie jest Sprzedawca.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
  systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
  obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
  porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
  Sprzedawcą.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Rejestracja – przypisanie osobie, która wyraża wolę zostania Klientem sklepu, loginu i hasła,
  które będą go identyfikować.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
  Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków
  Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
  Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w
  szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży
  między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim sklep przygotuje zamówienie i wyśle produkty w
  sposób wybrany przez Klienta
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
  Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 15. Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca
  może otrzymywać drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w
  tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
  Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: info.geometricstory@gmail.com
 2. Numer telefonu Sprzedawcy Whats App: +48781466676
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 55 1140 2004 0000 3202 8265 8633
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów
  podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności
  za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą,
  niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z
  infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez
  Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta
  zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych
  i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych.
 4. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której Klient jest
  informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
  wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Klient zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich, wynikających z rejestracji znaków
  towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz osób trzecich, a także
  przestrzegania praw do ochrony wizerunku.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze
  obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie
  obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach,
  będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 5
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
  (lub równoznaczny);
 2. Skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia z rejestracją lub bez rejestracji;
 3. W celu dokonania prawidłowej rejestracji Klient powinien w zakładce “Moje konto”
  wprowadzić adres e-mail i hasło, zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności, co jest
  równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień. Tym samym
  Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych za pomocą formularza
  rejestracyjnego, włącznie do celów prawidłowego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną, zawartej przez Strony na zasadach wynikających z Regulaminu.
 4. Zamówienia składane przez Klienta są przyjmowane za pośrednictwem formularza
  zamówienia. Należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy
  Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki
  (sposób dostarczenia Produktu),
 5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić
  zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić
  zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowego potwierdzenia zamówienia drogą
  telefoniczną.
 8. Wraz z zamówionym produktem Konsument otrzymuje w formie papierowej potwierdzenie
  zawarcia umowy.

§ 6
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:
  a. Dostawa kurierska z przedpłatą. Brak odbioru osobistego.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a. Płatność elektroniczna (płatności paypal)
  b. Przelew tradycyjny
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności
  znajdują się za stronach Sklepu.
 4. Koszty wysyłki produktów zostaną doliczone do kosztu zamówionych produktów i podane
  Klientowi bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.

§ 7
Wykonanie umowy sprzedaży

Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci internet. Aktualną ofertę
wraz z informacjami na temat dostępnych produktów, Sprzedawca zamieszcza na stronie
internetowej.
Cena podana przy Produktach wystawionych w ofercie Sklepu, jest wiążąca w chwili przyjęcia
zamówienia do realizacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów,
znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty oraz przeprowadzania i
odwoływania akcji promocyjnych.

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
  przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z
  § 5 Regulaminu.
 2. W zamówieniu na stronie internetowej www.geometricstory.com, , uzupełniając odpowiednie
  pola, Klient dokonuje wyboru produktów, określa adres i sposób ich dostawy oraz akceptowany
  sposób płatności.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
  jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego
  przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej
  wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej
  Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego
  przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez
  Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
  Sprzedawcą.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy
  Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę do 14 dni od daty wpływu środków na rachunek
  bankowy sprzedawcy (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez
  Klienta podczas składania Zamówienia.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne –
  od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 7. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia uznania
  rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. Odbiór osobisty Produktu nie jest możliwy.

§ 8
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014r (Dz. U z 2014, poz 827) Klienta
  ma prawo zrezygnować z produktu zakupionego w sklepie internetowym bez podania przyczyny
  w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
  Warunkiem jest idealny stan produktów, zwrot tylko z oryginalnymi metkami, bez widocznych
  śladów użytkowania. Produkty zwracane muszą być w stanie nienaruszonym. Wszystkie
  produkty należy zwracać w oryginalnym opakowaniu. Ze zwracanym towarem należy zwrócić
  dokument potwierdzający zamówienie oraz wypełniony formularz zwrotu. Zwrot należy
  uzgodnić e-mailem. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do
  zwrotu.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
  a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego,
  który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
  przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  c. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
  według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  (produkty spersonalizowane)
  d. umów zawartych w drodze aukcji publicznej
 3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu,
  wystarczy złożenie oświadczenia przez Kupującego drogą elektroniczną, w przypisanym
  ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.
 4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z dowodem
  zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. W razie zwrotów produktów, Klient
  ponosi koszty przesyłki produktów do i od klienta.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu przelewu bankowego na wskazane przez
  Klienta w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego produktu.
 7. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki
  oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu
  poniesionych przez niego kosztów.
 8. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za
  pobraniem nie będą przyjmowane.

§ 9
Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient ma prawo do
  reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeśli nie zgadza się
  rodzaj produktu, rozmiar, lub zawiera wady techniczne należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
  Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 4. Reklamacja dotycząca różnicy w wyglądzie produktów zamówionych z otrzymanymi,
  wynikające z różnicy w ustawieniu parametrów monitora, różnicy w barwach i odcieniach, nie
  stanowią podstawy do zwrotu.
 5. Reklamacje wynikające z uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu,
  będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez
  odbiorcę i dostawcę przesyłki i przesłaniu go do Sprzedawcy. Przed odbiorem należy sprawdzić,
  czy opakowanie jest bez wad. Sprawdzenie przesyłki i nie przyjmowanie jej jeśli stwierdzono
  wadę opakowania, jest niezbędne przy uwzględnieniu ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu
  uszkodzenia przesyłki w transporcie.
 6. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres
  Sprzedawcy. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym
  datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z
  wadą towaru.
 7. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej
  konsultacji.

§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta
rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji
Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady
postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego
przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć
wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie
jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
main/?event=main.home.howitworks.

§ 11

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze
Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także
o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na
zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
o ochronie danych – „RODO”.
Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w
związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych
osobowych w tym przypadku jest:
umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej
zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c)
oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia
umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu,
w którym:
przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania
danych Kupującego;
ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z
umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w
przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
Kupującemu przysługuje prawo żądania:
dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn
związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych
osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach
realizowanych przez administratora).
W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy
wykorzystaniu danych z § 3 Regulaminu.
W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 12
Newsletter

Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w
najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz
aktywne konto e-mail.
Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany
przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku
podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce
otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter
zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz
Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5.
W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój
prawidłowy adres e-mail.
W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o
możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia
jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 lub
wysyłając wiadomość na adres e-mail: info.geometricstory@gmail.com
Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie
wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem
umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 13
Postanowienia końcowe

 • Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to
  jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te
  zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie
  Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
  obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie
  danych osobowych.
  Załącznik nr 1 do Regulaminu, WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY do pobrania
  poniżej

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(wypełnij ten formularz – LINK i wyślij go, jedynie jeśli chcesz odstąpić od umowy)
Dla wiadomości Geometric Story – info.geometricstory@gmail.com